FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका पदाधिकारीहरको आचारसंहिता, २०७४ ७४/७५ 05/25/2018 - 12:00 PDF icon मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका पदाधिकारीहरको आचारसंहिता, २०७४.pdf
मण्डनदेउपुर नगर सभा सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 05/25/2018 - 11:59 PDF icon मण्डनदेउपुर नगर सभा सञ्‍चालन कारयविवि, २०७४.pdf
मण्डनदेउपुर नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि (२०७४) ७४/७५ 05/25/2018 - 11:56 PDF icon मण्डनदेउपुर नगर कारयपालिकाको बैठक संचालन समबनधी कार्यलिलध (२०७४).pdf
मण्डनदेउपुर शिक्षा नियमावली, २०७४ ७४/७५ 05/25/2018 - 11:54 PDF icon मण्डनदेउपुर शिक्षा नियमावलि २०७४.pdf
मण्डन देउपुर नगरपालिकाको नक्शापास कार्यबिधि,२०७४ ७४/७५ 05/10/2018 - 12:28 PDF icon मण्डन देउपुर नगरपालिकाको नक्शापास कार्यबिधि,२०७४.pdf
उद्योग व्यवसाय दर्ता, नीवकरण, संञ्‍चालन र नियमन सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७४ ७४/७५ 05/10/2018 - 12:27 PDF icon उद्योग व्यवसाय दर्ता, नीवकरण, संञ्‍चालन र नियमन सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७४.pdf
शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धि मापदण्ड, २०७४ ७४/७५ 05/10/2018 - 12:27 PDF icon शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धि मापदण्ड, २०७४.pdf
मण्डनदेउपुर नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४ ७४/७५ 05/02/2018 - 11:45 PDF icon मण्डनदेउपुर नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४.pdf
मण्डनदेउपुर नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियम, २०७४ ७४/७५ 05/02/2018 - 11:38 PDF icon मण्डनदेउपुर नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन.pdf
मण्डनदेउपुर नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश ७४/७५ 05/02/2018 - 11:38 PDF icon मण्डनदेउपुर नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश.pdf

Pages