FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको खानि तथा खनिज पदार्थको नियमावली ७७/७८ 10/28/2021 - 15:51 PDF icon खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली २०७७ Bhag2 सख्या ११ २०७७.pdf
मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन ७६/७७ 10/28/2021 - 15:48 PDF icon मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन.pdf
मण्डनदेउपुर शिक्षा नियमावली, २०७४ मा संशोधन २०७६ ७६/७७ 10/28/2021 - 15:46 PDF icon मण्डनदेउपुर शिक्षा नियमावली, २०७४ मा संशोधन २०७६.pdf
मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको लैङ्गिक हिंसा निवार कोष सञ्‍चालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 10/27/2021 - 14:49 PDF icon मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको लैङ्गिक हिंसा निवार कोष सञ्‍चालन कार्यविधि 2077.pdf
सम्क्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रा.वा.प.कार्यर्बिधि, २०७७ ७७/७८ 08/03/2021 - 12:47 PDF icon सम्क्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रा.वा.प.कार्यर्बिधि.pdf
आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 12/24/2020 - 13:47 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७७.pdf
नदीजन्य पदार्थको उपयोग तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ संशोधन गर्न बनेको कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 12/24/2020 - 13:44 PDF icon नदीजन्य पहिलो सङ्शोधन Bhag2 सख्या ६- २०७७.pdf
शिक्षा नियमावली, २०७४ मा संशोधन ७७/७८ 12/24/2020 - 13:43 PDF icon शिक्षा नियमावली, २०७४ मा संशोधन.pdf
कर्मचारी कल्याणकारी कोष संचालन कार्यविधि २०७५, संशोधन गर्न बनेको कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 12/24/2020 - 13:41 PDF icon कर्मचारी कल्याणकारी कोष संचालन कार्यविधि २०७५, संशोधन गर्न बनेको कार्यविधि, २०७७.pdf
हेभि मेशिन संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 12/24/2020 - 13:40 PDF icon हेभि मेशिन संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf

Pages