FAQs Complain Problems

व्यावसाय दर्ता तथा कर असुली

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
तुरुन्‍तै
जिम्मेवार अधिकारी: 
कर उपशाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
न.पा. बाट निर्धारित व्यवसायको प्रकृति वमोजिमको दर
आवश्यक कागजातहरु: 

फोटो २ प्रति, नागरिकताको फोटोकपी १ प्रति र निवेदन