FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

जेष्ट नागरीक लगत अधावधिक तथा परीचय पत्र वितरण

यस मण्डनदेउपुर नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको मिति २०७५/१/२६ गतेको निर्णय अनुसार तथा स्थानीय सरकार संञ्‍चालन ऐन, २०७४को दफा ११(२) को त(२) बमोजिम जेष्ट नागरीक लगत अधावधिक तथा परीचय पत्र वितरण गर्ने सम्बन्धि अधिकार अनुसार यस न.पा.

Pages