FAQs Complain Problems

वैदेशिक प्रयोजनार्थ नाता प्रमाणित

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रमाण पुरा भएको निवेदन उपर सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
अंग्रेजी सिफारिस दस्तुर ३००।– आम्दानी सिफारिस प्रतिलाख रु.६०।–
आवश्यक कागजातहरु: 

निवेदन, वडाको सिफारिस, सम्पत्ति कर तिरेको रसिद फोटो सहित नागरिकताको फोटोकपी