सूचना तथा समाचार

जेष्ट नागरीक लगत अधावधिक तथा परीचय पत्र वितरण

यस मण्डनदेउपुर नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको मिति २०७५/१/२६ गतेको निर्णय अनुसार तथा स्थानीय सरकार संञ्‍चालन ऐन, २०७४को दफा ११(२) को त(२) बमोजिम जेष्ट नागरीक लगत अधावधिक तथा परीचय पत्र वितरण गर्ने सम्बन्धि अधिकार अनुसार यस न.पा.

ICT सम्वन्धी कार्यक्रम

 मिति: २०७५:१:१०

  ||    सुचना   ||

यस  मण्डनदेउपुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेको सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमा ICT सम्वन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्नको लागि २०७५/१/२५ गते भित्र प्रस्तावना पत्र सहित निवेदन दिनु हुन सूचित गरिन्छ।

सुचना

मिति:२०७५/१/६

||    सुचना  (दोस्रो पटक)   ||

Pages