सूचना तथा समाचार

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

सूचना !          सूचना !!                        सूचना !!!

                                                     मिति : २०७५|०४|३१

सूचना प्रविधि केन्द्रमा रहेको सुविधा उपयोग गरे बापत तिर्नुपर्ने दररेट

सूचना !         सूचना !!             सूचना !!!

 

सूचना प्रविधि केन्द्रमा रहेको सुविधा उपयोग गरे बापत तिर्नुपर्ने दररेट

अत्तेन्त जरुरी सूचना

यो वर्षको पुँजिगत खर्चको कर दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद भोलि ०७५/३/३२ गते भएकाले भुक्तानी लिन वाँकी योजनाको फाइल आज योजना शाखामा अनिर्वाय दर्ता हुनुपर्ने छ अन्यथा कर दाखिला गर्न नमिल्ने भइ वेरुजु आउने हुंदा भुक्तानी नहुने व्यहोरा सबैमा जानकारी गराइ दिनुहुन अनुरोध छ।

Pages