FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना

यस मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका सबै वडाहरुमा पशु सेवा शाखा अन्तरगतका एक गाँउ एक पशु सेवा प्राविधिकवाट जै घाँसको विउ मिति २०७५।०९।०३ गतेबाट वितरण भएको सर्वसाधारणमा जानकारीको लागि अनुरोध छ।

सूचना

आ.व. 074।75 मा संचालन भएका योजनाहरु र चालु आ.व.

Pages