FAQs Complain Problems

सेवाहरु

सेवाहरु

सेवा प्रकार: घर जग्गा

एकिकृत सम्पत्ती कर मुल्याँकन

घरनक्सा पास

नक्शा डिजाईनको ईजाजत पत्र/नवीकरण

पुर्जामा घर जनाउने सिफारिश र पुर्जा हराएको सिफारिस

छुट जग्गा दर्ता सिफारिश

शेषपछिको बकसपत्र सिफारिस

जग्गा नामसारी सिफारिस

सेवा प्रकार: सामाजिक सुरक्षा

असहाय, एकल महिला, जेष्ठ नागरिक तथा अशक्त अपा·, दलित जेष्ठ, दलित बालबालिका पोषण अनुदान लगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी

सेवा प्रकार: घटना दर्ता

मृत्यु दर्ता

बिवाह दर्ता

जन्म दर्ता

सेवा प्रकार: नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र तथा अन्य सिफारिस

नेपाली नागरिकता प्रमाण–पत्र विवाहित अंगीकृत र अंगीकृत

नेपाली नागरिकता प्रमाण–पत्र वंशज

नाम संशोधन सिफारिश

नाता प्रमाणित