सूचना

यस मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका सबै वडाहरुमा पशु सेवा शाखा अन्तरगतका एक गाँउ एक पशु सेवा प्राविधिकवाट जै घाँसको विउ मिति २०७५।०९।०३ गतेबाट वितरण भएको सर्वसाधारणमा जानकारीको लागि अनुरोध छ।

आर्थिक वर्ष: