प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सम्बन्धमा।

विषय: प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सम्बन्धमा।

श्री वडा कार्यालय सबै,
मण्डनदेउपुर न.पा.।

 

    उपरोक्त विषयमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारेको सूचनाको छाँया कपि यसै साथ संलग्न, सो पत्र वडा कार्यालयको सूचना पाटीमा टास्ने व्यवस्था गरिदिनुहुन तथा चैत्र मसान्त भित्र वडामा रहेका वेरोजगार व्यक्तिहरुको निवेदन संकलन गरीदिनुहुन अनुरोध छ।

 

 

 

...............................
(मोहन अधिकारी)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: