खोप सम्बन्धित सूचना

मिति २०७५ साल फागुन २४ गते देखि पशुहरुमा लाग्ने मुख्‍य रोगहरु जस्तै: बाख्रालाई P.P.R., गाई/भैसिलाई F.M.D. (खोरेत) र कुखुरुमा रानिखेत जस्ता खोपहरु संचालन भई रहेकोले सम्बन्धित कृषहरुले आ-आफ्नो वडा कार्यलयका  पशु सेवा प्रविधिकहरु बाट उक्त सेवा लिनुहुन अनुरोध छ।

आर्थिक वर्ष: