ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५ ७५/७६ 02/01/2019 - 12:20 PDF icon मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५.pdf
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 08/21/2018 - 11:02 PDF icon एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 08/21/2018 - 10:57 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 08/21/2018 - 10:57 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
मण्डनदेउपुर नगरपालिका मर्मत संभार कोष संचालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 08/01/2018 - 10:00 PDF icon मण्डनदेउपुर नगरपालिका मर्मत संभार कोष संचालन कार्यविधि, २०७५.pdf
नगर प्रहरी सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमावली २०७५ ७५/७६ 08/01/2018 - 10:00 PDF icon नगर प्रहरी सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमावली २०७५.pdf
मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको छात्रवृति अक्षय कोष संचालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 08/01/2018 - 09:59 PDF icon मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको छात्रवृति अक्षय कोष.pdf
मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका पदाधिकारीहरको आचारसंहिता, २०७४ ७४/७५ 05/25/2018 - 12:00 PDF icon मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका पदाधिकारीहरको आचारसंहिता, २०७४.pdf
मण्डनदेउपुर नगर सभा सञ्‍चालन कारयविवि, २०७४ ७४/७५ 05/25/2018 - 11:59 PDF icon मण्डनदेउपुर नगर सभा सञ्‍चालन कारयविवि, २०७४.pdf
मण्डनदेउपुर नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन समबनधी कारयलिलध (२०७४) ७४/७५ 05/25/2018 - 11:56 PDF icon मण्डनदेउपुर नगर कारयपालिकाको बैठक संचालन समबनधी कार्यलिलध (२०७४).pdf

Pages